Medlemsvillkor

1. Allmänt

Följande allmänna villkor gäller för medlemskap i Fit n Fights träningsanläggningar. Träning sker i enlighet med dessa villkor och de villkor som framgår av medlemsavtalet. Villkoren gäller tills vidare. Fit n Fights äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar skall då meddelas medlem enligt punkt 10 senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft.

2. Medlemskap

Medlemskap erhålles genom betalning av vid var tid gällande medlemsavgift. Medlemsperioden framgår av medlemsavtal eller av erhållen förnyelsefaktura. Medlemskapet har en uppsägningstid om en (1) månad. Vid förskottsbetalning gäller medlemskapet under den perioden. Ingen återbetalning sker av inbetald medlemsavgift. Miniålder för medlemskap är 16 år med målsmans godkännande. Medlemskapet är personligt men kan, vid förskottsbetalning, efter skriftlig anmälan, överlåtas till annan. Medlem som gjort uppehåll i mer än 30 dagar mellan två medlemsperioder räknas som ny medlem och får då teckna medlemskap till då gällande prislista. (gäller endast vid årsvis förskottsbetalning) Medlemskap medför rätt att delta i samtliga träningsaktiviteter som Fit n Fights från tid till annan erbjuder medlemmar. Fit n Fights kan emellertid inte vid varje enskilt tillfälle tillförsäkra medlem plats vid sådan aktivitet, utan plats erhålles i mån av utrymme. Fit n Fights äger rätten att utan orsak neka en person medlemskap på träningsanläggningarna. Medlemsskapet fortsätter per automatik efter avslutad bindningstid, då gäller en (1) månads bindningstid.

3. Betalningsvillkor

Medlemskapet betalas kontant i förskott, mot årsfaktura i förskott eller via autogiro i efterskott, se punkt 4. Fullgör fakturaadressaten, om annan än medlem, inte sina åtaganden övergår betalningsansvaret på medlem. För medlemskap med månadsbetalning via autogiro gäller samma pris under hela medlemsperioden. Prishöjningar som beror på förändringar av mervärdesskatt eller som beror av andra avgifter beslutade av myndighet är inte inkluderade i ovannämnda reservation. Inbetalade avgifter återbetalas inte.

4. Autogiroinbetalning

Medgivande till betalning via autogiro lämnas i medlemsavtalet. Dragning sker den 28:e i varje månad från angivet konto. Det åligger medlem att se till att likvida medel då finns på kontot. Det åligger även medlem att kontrollera att dragning genomförts enligt betalningsplan och att, vid utebliven eller försenad dragning, se till att månadsavgiften betalas. Avisering av betalningarna anses gjord genom dessa Allmänna villkor för medlemskap. Medlemskap som betalas via autogiro förlängs tillsvidare, såvida inte medlem själv säger upp avtalet. Sådan uppsägning skall ske skriftligen.

5. Utebliven betalning

Erlägger inte medlem betalning i enlighet med avtalade betalningsvillkor har Fit n Fight rätt att avstänga medlemmen genom att spärra medlemskortet till dess betalning sker. Medlem är skyldig att betala avgift även för den tid som medlemskortet är spärrat Vid utebliven betalning debiteras ränta och påminnelseavgift samt eventuell administrative avgift. Därefter överlämnas ärendet till inkasso. Fit n Fight förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning säga upp medlem enligt punkten 13. Vid utebliven betalning förbehåller sig Fit n Fights rätten att slutfakturera medlem på resterande belopp för den tid som återstår på gällande kontraktstid.

6. Ordningsregler

Medlem och gäst skall följa ordningsregler och anvisningar avseende träningsmetoder och träningsutrustning som lämnas av Fit n Fights personal. Medlem och gäst skall uppträda på ett sätt som inte stör annan medlem, gäst eller personal. Medlem skall i samband med träning i träningsanläggningen uppvisa medlemskort. Om medlemskort/tag förloras eller skadas skall detta omedelbart anmälas till Fit n Fights personal. Nytt medlemskort utfärdas mot en administrativ avgift. Medlem svarar för att medföljande gäst följer gällande regler och anvisningar. Innehav eller nyttjande av otillåtna preparat, inklusive dopningsklassade eller prestationshöjande medel, är inte tillåtet inom träningsanläggningen. Fit n Fights tar starkt avstånd från varje form av dopning. Dopningskontroller kan förekomma. Medlem eller gäst får inte bedriva handel med varor eller utföra tjänster inom träningsanläggningen. Personlig professionell träning, undervisning eller behandling inom anläggningen får inte utan Fit n Fights medgivande utföras av andra än till Fit n Fights knutna tränare, sjukgymnaster eller andra instruktörer. Av säkerhetsskäl får personer under 16 år inte vistas i träningsanläggningen, varken ensam eller i vuxens sällskap. Medlem och gäst skall ha utrymt träningsanläggningen i god tid före utsatt träningstid. Fit n Fight äger rätt att efter stängning bryta upp och avlägsna kvarlämnade lås på icke personligt reserverade skåp inom träningsanläggningen. Ersättning för i samband därmed förstörda lås utgår inte. Även andra kvarlämnade personliga effekter i icke personligt reserverade skåp eller på andra platser inom anläggningen kan komma att avlägsnas efter stängning. Om inte ägaren inom 30 dagar gör anspråk på sådana effekter kan Fit n Fight efter eget gottfinnande komma att kasta eller, beträffande värdeföremål, överlämna dessa till polisen. Vid misstanke om brott mot innehållet i denna punkt har Fit n Fights personal rätt att avvisa medlem från anläggningen samt att avstänga medlemmen från träning utan ersättning.

7. Ändringar i öppettider och utbud

Fit n Fight äger rätt att göra ändringar i öppettider och utbud. Ändringar skall meddelas medlem på sätt som anges i punkt 10.

8. Frysning

Medlem kan under vissa förutsättningar få medlemsperioden förlängd vid träningsuppehåll. Sådan frysning kan ske vid skada eller sjukdom mot läkarintyg. Frysning kan även ske av annan särskild orsak t.ex. militärtjänstgöring, graviditet och arbete på annan ort. Frysning ska alltid styrkas med intyg. Medlemsperioden förlängs i sådana fall med tid motsvarande frysningsperioden, dock maximalt tolv (12) månader och minst en (1) månad. Frysning skall ske skriftligt i förväg. Fryst tid som inte utnyttjas ersätts inte av Fit n Fight.

9. Ansvar och ansvarsfriskrivning

Fit n Fight ansvarar inte för skada som åsamkats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems eller gästs agerande eller underlåtenhet. All träning sker på egen risk. Varje medlem och dennes gäst ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att det utan risk kan deltaga i de aktiviteter som de väljer i träningsanläggningen. Fit n Fight har rätt, efter samråd med medlem, att avbryta medlemskapet om träningen innebär en försämring av dennes hälsotillstånd. Fit n Fight ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på medlems eller gästs tillhörigheter.

10. Meddelanden och information

Medlem skall erhålla meddelanden om ändringar av Allmänna villkor för medlemskap, prisändringar, ändringar av öppettider och utbud via brev eller e-­‐post på adress som medlemmen anmält till Fit n Fight. Det åligger medlem att själv meddela Fit n Fights ändringar av kontaktuppgifter samt, för medlemskap som betalas via autogiro, bankkontonummer. Medlem som lämnat uppgift om e-­‐postadress godkänner att Fit n Fight skickar information och erbjudanden via denna informationskanal.

11. Behandling av personuppgifter

Medlem ger genom att fylla i personuppgift sitt samtycke till automatisk databehandling av uppgiften. Fit n Fight behandlar endast sådana personuppgifter om medlem som är nödvändiga för att fullgöra åtaganden gällande tecknat avtal. Uppgifterna kan komma att samköras med andra register för att upprätthålla god kund och registervård. Om medlem önskar information om vilka uppgifter som registreras kan detta erhållas efter skriftlig begäran därom. Medlem kan även begära rättelse av felaktig uppgift.

12. Force Majeure

Fit n Fight ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Fit n Fights kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

13. Uppsägning

Fit n Fight förbehåller sig rätten, utan angivande av skäl, att omgående säga upp medlemsavtalet till upphörande. Vid förtida uppsägning, av annan orsak än medlems kontraktsbrott, återbetalas den del av den förskottsbetalda betalningen som inte är förbrukad.